รหัสใบสั่งซื้อ ชื่อ-นามสกุล ประเภทพัสดุ วันที่ส่งพัสดุ รหัสใบส่งสินค้า สถานะ

201801-334

สายันต์ เผ่าปฏิมากร

ลงทะเบียน

0000-00-00

เตรียมการจัดส่ง

201801-327

ณชัย บุญธิฟอง

ลงทะเบียน

0000-00-00

เตรียมการจัดส่ง

201801-325

ชนันสิทธิ์ ศศิเมธานนท์

EMS

2018-01-08

EU233419970TH

จัดส่งเรียบร้อย

201712-322

พระครูโอภาสพัชรสาร วัดสว่างเนตร

EMS

2017-12-27

EU233389941TH

จัดส่งเรียบร้อย

201712-321

น.ส.กริ่งแก้ว นวลศรี

ลงทะเบียน

2017-12-25

ET937040965TH

จัดส่งเรียบร้อย

201712-320

ดวงกมล ทวิสุวรรณ์

ลงทะเบียน

2017-12-21

CITY001751225

จัดส่งเรียบร้อย

201712-319

ศศิวิมล โกสมนึก

ลงทะเบียน

2017-12-21

RP142195795TH

จัดส่งเรียบร้อย

201712-318

ประทุม คำวัตร์

EMS

2017-12-15

ED256429388TH

จัดส่งเรียบร้อย

201712-317

วิศิษฏ์ ยิบมันตะสิริ

EMS

2017-12-12

EU233289930TH

จัดส่งเรียบร้อย

201712-316

นายจาตุรันต์ สิงห์สกุล

ลงทะเบียน

2017-12-12

RM526995073TH

จัดส่งเรียบร้อย

201712-315

ไพรินทร์ มอมไทรัตน์

EMS

2017-12-12

EU233289943TH

จัดส่งเรียบร้อย

201712-313

Amena Mohammadhussaim

ลงทะเบียน

2017-12-06

RB015649962TH

จัดส่งเรียบร้อย

201711-309

เพลินพิศ พงษ์ประยูร

ลงทะเบียน

2017-11-28

ET936919280TH

จัดส่งเรียบร้อย

201711-308

ชลธิชา หอมหวาน

ลงทะเบียน

2017-11-28

RB015624807TH

จัดส่งเรียบร้อย

201711-306

กมลวัชร์ สงัด​ส​ัพท์​

ลงทะเบียน

2017-11-21

ED226694472TH

จัดส่งเรียบร้อย

201711-304

กมลรัตน์

EMS

0000-00-00

เตรียมการจัดส่ง

201711-301

ปรานีต กันหา

EMS

2017-11-09

EU232966719TH

จัดส่งเรียบร้อย

201711-300

ดร.ปัญญา ยอดโอวาท

EMS

2017-11-08

EU232938939TH

จัดส่งเรียบร้อย

201711-299

รัชดา อาชานุกูลรัตน์

ลงทะเบียน

2017-11-07

RM335851029TH

จัดส่งเรียบร้อย

201711-298

นายไพรัตน์ กิติศรีวรพันธุ์

ลงทะเบียน

2017-11-06

RM335807060TH

จัดส่งเรียบร้อย

201711-296

อภิชิต พันธ์ชัย

EMS

0000-00-00

เตรียมการจัดส่ง

201710-295

นรณัช เจริญวงศ์

EMS

0000-00-00

เตรียมการจัดส่ง

201710-294

ทศพล ทะเสนฮด

ลงทะเบียน

2017-10-25

RP119181421TH

จัดส่งเรียบร้อย

201710-292

นายสมคริต เตชะ

EMS

2017-10-24

EU232882801TH

จัดส่งเรียบร้อย

201710-291

วีชรวีร์ บุญมาก

EMS

2017-10-24

EU232882789TH

จัดส่งเรียบร้อย

201710-290

ณฐพร งามวงศ์

EMS

0000-00-00

เตรียมการจัดส่ง

201710-289

นันทนา จันทร์เรือง

ลงทะเบียน

0000-00-00

เตรียมการจัดส่ง

201710-288

วีชรวีร์ บุญมาก

EMS

2017-10-09

EU232826495TH

จัดส่งเรียบร้อย

201710-286

วัชระ เพิ่มภูศรี

ลงทะเบียน

0000-00-00

เตรียมการจัดส่ง

201710-285

Oli Paulin

EMS

2017-10-06

EU232847835TH

จัดส่งเรียบร้อย

201710-284

ภาสุร จันทร์พรายศรี

EMS

2017-10-02

ET728195102TH

จัดส่งเรียบร้อย

201709-283

ศศิวิมล โกสมนึก

ลงทะเบียน

2017-09-29

RP005599731TH

จัดส่งเรียบร้อย

201709-282

สิริศักดิ์ ดุษฎีวนิช

EMS

2017-09-20

ED173244562TH

จัดส่งเรียบร้อย

201709-281

บุรินทร์ฑร ตันตระกูล

ลงทะเบียน

2017-09-20

RP108117714TH

จัดส่งเรียบร้อย

201709-280

กฤษณ์ สิทธิโชคธรรม

ลงทะเบียน

2017-09-19

RP005593005TH

จัดส่งเรียบร้อย

201709-279

ดลใจ ทรวงกำเนิด

ลงทะเบียน

2017-09-11

RM255756979TH

จัดส่งเรียบร้อย

201709-276

วรวรรณ์ อ่วมเจริญ

EMS

2017-09-06

ED157952165TH

จัดส่งเรียบร้อย

201709-270

พนธกร เพียรผาติกุล

ลงทะเบียน

2017-09-05

ED157935555TH

จัดส่งเรียบร้อย

201709-269

พรพิสุทธิ์ อนันทานนท์

EMS

2017-09-04

ED157932418TH

จัดส่งเรียบร้อย

201709-268

นางสาวพิมพ์ใจ ทองจันทร์

EMS

2017-09-04

ED157932404TH

จัดส่งเรียบร้อย

201708-267

เอกภพ คุ้มแสง

EMS

2017-09-01

ED157921415TH

จัดส่งเรียบร้อย

201708-265

จารุวรรณ หลงชิน

EMS

2017-08-28

ET187757108TH

จัดส่งเรียบร้อย

201708-263

พรหมฤทธิ์ หาญมนต์

ลงทะเบียน

2017-08-25

ED008961769TH

จัดส่งเรียบร้อย

201708-258

APAPORN THUVASETHAKUL

ลงทะเบียน

0000-00-00

เตรียมการจัดส่ง

201708-257

นวลจันทร์ อุบะพรรณ

ลงทะเบียน

2017-08-25

RP005503279TH

จัดส่งเรียบร้อย

201708-255

อภิชาติ ชุมทอง

ลงทะเบียน

2017-08-25

RP005503282TH

จัดส่งเรียบร้อย

201707-238

วศกร ประศาสน์เศรษฐ

EMS

2017-07-14

ER779742978TH

จัดส่งเรียบร้อย

201707-237

พระอัคภัทร เหล่าฤทธิรัตน์

ลงทะเบียน

2017-07-07

RK488636444TH

จัดส่งเรียบร้อย

201707-236

พัชรินทร์ เดชบุญ

ลงทะเบียน

2017-07-07

ER779731391TH

จัดส่งเรียบร้อย

201707-235

ศราวุฒิ เขินไพร

EMS

2017-07-04

ER779728945TH

จัดส่งเรียบร้อย

201706-232

ภูวเดช จันทรารังษี

ลงทะเบียน

2017-06-21

RK429013196TH

จัดส่งเรียบร้อย

201706-231

Apaporn

ลงทะเบียน

0000-00-00

เตรียมการจัดส่ง

201706-229

สิรนุช ยะตินันท์

ลงทะเบียน

2017-06-20

RK489386354TH

จัดส่งเรียบร้อย

201706-228

คุณสุพัตรา เนยสูงเนิน

EMS

2017-06-20

ER779099255TH

จัดส่งเรียบร้อย

201706-227

สายันต์ เผ่าปฏิมากร

ลงทะเบียน

2017-06-19

RK489385314TH

จัดส่งเรียบร้อย

201706-226

กัลยา วัฒนาเศลารัตต์

EMS

2017-06-19

ET187905075TH

จัดส่งเรียบร้อย

201706-225

ธนัยนันท์ ธนจรัสพัฒน์

ลงทะเบียน

2017-06-14

ER779979563TH

จัดส่งเรียบร้อย

201706-224

ธีร์ทัศน์ วัฒนบุญยงเจริญ

EMS

2017-06-13

ER779090636TH

จัดส่งเรียบร้อย

201706-222

ชยุตม์ วนัสบดีกุล

ลงทะเบียน

2017-06-12

RK489569998TH

จัดส่งเรียบร้อย

201706-219

น.ส.พุทธชาด เศรษฐนันท์

EMS

0000-00-00

เตรียมการจัดส่ง

201706-218

sakchai s.vichitsinthu

EMS

2017-06-07

ET187867324TH

จัดส่งเรียบร้อย

201706-217

ศศินันท์ กรแก้ว

ลงทะเบียน

2017-06-06

RK489567317TH

จัดส่งเรียบร้อย

201705-216

เจนจิรา แซ่โหงว

EMS

2017-06-01

ET187823884TH

จัดส่งเรียบร้อย

201705-215

พิชา เจริญนาน

EMS

2017-06-01

ER779961222TH

จัดส่งเรียบร้อย

201705-211

วีรภัทร นิ่มเกียรติขจร

EMS

2017-05-22

ER779486395TH

จัดส่งเรียบร้อย

201705-210

รัชดาภรณ์ สีสุกสด

ลงทะเบียน

2017-05-22

RK489280702TH

จัดส่งเรียบร้อย

201705-209

มงคล พิทักษ์สุขสันติ

EMS

2017-05-17

ER779054483TH

จัดส่งเรียบร้อย

201705-208

ลัทธพร รัตนวรารักษ์

ลงทะเบียน

2017-05-15

RK489357432TH

จัดส่งเรียบร้อย

201705-206

น.ส.ทัชชา โชคปมิตต์กานนท์

ลงทะเบียน

2017-05-08

RK489274596TH

จัดส่งเรียบร้อย

201705-205

สุวิมล สุริยบรรเจิด

ลงทะเบียน

2017-05-04

RL365082418TH

จัดส่งเรียบร้อย

201705-204

ยุวดี พงษ์อภิธนาเลิศ

ลงทะเบียน

2017-05-04

RL365082421TH

จัดส่งเรียบร้อย

201705-203

จิรายุ สายคุณากร

ลงทะเบียน

2017-05-04

RL365082435TH

จัดส่งเรียบร้อย

201705-202

นายบัณฑิต วงษ์จู

ลงทะเบียน

2017-05-04

ER765458987TH

จัดส่งเรียบร้อย

201704-200

ชลธิชา หอมหวาน

EMS

2017-04-18

ER765368805TH

จัดส่งเรียบร้อย

201704-197

ขวัญชนก บัวทรัพย์

EMS

0000-00-00

เตรียมการจัดส่ง

201703-194

คุณปฐวีย์พิสุทธ์ เพชรแสน

ลงทะเบียน

2017-03-29

ER765622649TH

จัดส่งเรียบร้อย

201703-192

ปวีณนุต อุรเคนทร์

ลงทะเบียน

2017-03-24

RL365106658TH

จัดส่งเรียบร้อย

201703-191

แพร สุวรรณวิทยา

ลงทะเบียน

2017-03-23

RL148543255TH

จัดส่งเรียบร้อย

201703-190

เสาวนิตย์ เจริญกุล

ลงทะเบียน

2017-03-22

ER765767590TH

จัดส่งเรียบร้อย

201703-189

กฤตภาส มีเสาเพชร

ลงทะเบียน

2017-03-21

ER765766815TH

จัดส่งเรียบร้อย

201703-188

ชยุต จิรภาสวรวิช

EMS

2017-03-21

ER765766807TH

จัดส่งเรียบร้อย

201703-184

นายศุภกร ฐานะกอบกุล

ลงทะเบียน

2017-03-16

RL365317674TH

จัดส่งเรียบร้อย

201703-183

เมลิตา ชูก้าน

ลงทะเบียน

2017-03-14

RL148522525TH

จัดส่งเรียบร้อย

201703-181

นาบภควัต แสงบำรุง

EMS

2017-03-07

ER765576025TH

จัดส่งเรียบร้อย

201703-180

ณัฐพงษ์ วงศ์กาสิทธิ์

EMS

2017-03-07

ER765576034TH

จัดส่งเรียบร้อย

201702-178

วรสุดา จงวัฒนาไพศาล

ลงทะเบียน

2017-02-17

RL148464270TH

จัดส่งเรียบร้อย

201702-177

อาคิรา สุริยประภากุล (บัญชี)

ลงทะเบียน

2017-02-17

RL148464283TH

จัดส่งเรียบร้อย

201702-176

ศุภิสรา จันทร์อินทร์

ลงทะเบียน

2017-02-14

RL148410585TH

จัดส่งเรียบร้อย

201702-175

สุริยา แก้วกอง

ลงทะเบียน

2017-02-14

RL148410577TH

จัดส่งเรียบร้อย

201702-174

ณปภา มีทรัพย์

EMS

2017-02-08

ER105529225TH

จัดส่งเรียบร้อย

201702-173

ไพศาล เหมวัฒนานันท์

EMS

2017-02-06

EQ850192968TH

จัดส่งเรียบร้อย

201702-172

สุพรรณี โปธาคำ

EMS

2017-02-06

EQ850192954TH

จัดส่งเรียบร้อย

201701-169

จงจิต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ลงทะเบียน

2017-02-01

RL365345658

จัดส่งเรียบร้อย

201701-168

สายันต์ เผ่าปฏิมากร

ลงทะเบียน

2017-01-30

RL365345159TH

จัดส่งเรียบร้อย

201701-167

จินตนา ตั้งเจริญพุทธคุณ

ลงทะเบียน

2017-01-26

RL365344357TH

จัดส่งเรียบร้อย

201701-166

นพเก้า พรรณสูตร

ลงทะเบียน

2017-01-24

RL365287487TH

จัดส่งเรียบร้อย

201701-165

สโรชา ถาวรชีพ

ลงทะเบียน

2017-01-24

RL365287473TH

จัดส่งเรียบร้อย

201701-164

ขจรศักดิ์ เฉลิมดิษฐ

ลงทะเบียน

2017-01-24

RL365286739TH

จัดส่งเรียบร้อย

201701-163

ธนา อ่อนอิน

ลงทะเบียน

2017-01-18

RL365285075TH

จัดส่งเรียบร้อย

201701-162

ปัญญดา อมรเดชาพล

ลงทะเบียน

2017-01-16

RL365203969TH

จัดส่งเรียบร้อย